Terms of Service

Huom: Pikakuvaukset ovat ylimääräisiä, vapaasti kirjoitettuja aputekstejä. Ne auttavat orientoitumaan tekstiin, mutta eivät ole sitovia. Käyttäessäsi palvelua sitoudut käyttöehtojen varsinaiseen sisältöön.

Yleistä

Pikakuvaus

Omakampaamo on Sidos Oy:n tarjoama palvelu, jossa noudatetaan alla kuvattuja ehtoja.

Näitä ehtoja sovelletaan Sidos Oy:n (Y-tunnus 2474114-5), jäljempänä “Palveluntarjoaja tarjoaman Omakampaamo-nimisen palvelun (“Palvelu”) käyttöön. Omakampaamo on kauneusalan yrityksille suunnattu verkkosivusto, joka tarjoaa yrityksille mm. verkkonäkyvyyteen ja toiminnanohjaukseen liittyviä palveluita. Yksityishenkilöille Palvelu tarjoaa mm. Palvelussa mukana olevien yritysten tarjoamien palveluiden löytämistä, vertailua ja varaamista helpottavia toimintoja. Palvelua käyttävä taho, jäljempänä “Käyttäjä”, sitoutuu käyttämään Palvelua näiden käyttöehtojen mukaisesti. Käyttämällä Palvelua Käyttäjä sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja. Käyttäjä sitoutuu noudattamaan myös muualla Palvelussa annettuja sääntöjä ja ohjeita. Mikäli jokin sopimuksen kohta osoittautuisi pätemättömäksi tai mitättömäksi, sillä ei ole mitään vaikutusta sopimuksen täytäntöönpanokelpoisuuteen muutoin.

Palvelun käyttö

Pikakuvaus

Palvelu on pääosin yksityishenkilöille ilmainen ja yrityskäyttäjille maksullinen. Palvelussa syntyvät ajanvaraukset ovat asiakasyritysten ja kuluttajien välisiä sopimuksia.

Omakampaamo on yksityishenkilöille ilmainen palvelu, mutta jatkossa palvelutarjontaa voidaan laajentaa myös maksullisilla palveluilla. Palvelussa mukana olevien yritysten palvelut yksityishenkilöille ovat kuitenkin pääsääntöisesti maksullisia.

Yrityskäyttäjille Palvelu on maksullinen lukuunottamatta mahdollisia ilmaisia kokeilu- ja tarjousjaksoja. Palvelusta voi irtisanoutua milloin tahansa. Irtisanoutuminen astuu voimaan, kun Palveluntarjoaja on kuitannut irtisanoutumisen. Ennakkoon suoritettuja palvelumaksuja ei palauteta takaisin asiakkaalle.

Palvelu tarjoaa mahdollisuuksia luoda sopimuksia kuluttaja-asiakkaan ja yritysasiakkaan välille (esim. ajanvaraus). Palveluntarjoaja toimii tämänkaltaisissa sopimuksissa ainoastaan välittäjänä: sopimukset syntyvät Yritysasiakkaiden ja Käyttäjien välille. Yritykset toimittavat itse palveluun tarvittavat tiedot ja ovat niistä vastuussa. Laillinen sopimus yksityishenkilön ja Palvelussa toimivan yrityksen välillä syntyy muun muassa varaustilanteessa. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa näistä sopimuksista tai mahdollisista riitatilanteista.

Käyttäjän oikeudet ja velvollisuudet

Pikakuvaus

Saat oman käyttäjätunnuksen palvelun käyttämistä varten. Vastaat omasta tunnuksestasi, joten käyttäydythän asiallisesti ja hyvän tavan mukaisesti.

Palvelun tunnistaudutaan yksilöllisellä käyttäjätunnuksella ja salasanalla tai kolmannen osapuolen tarjoamalla tunnistautumismenetelmällä. Palveluntarjoaja kerää henkilötietoja, kun Käyttäjä rekisteröityy Palveluun. Hyväksymällä nämä käyttöehdot Käyttäjä valtuuttaa Palveluntarjoajan käsittelemään Palvelussa kerättyjä henkilötietoja rekisteriselosteen mukaisesti.

Rekisteriseloste löytyy: https://omakampaamo.fi/en/rekisteritiedot

Kunkin Käyttäjän tunnus ja mahdollinen salasana on henkilökohtainen. Käyttäjällä on vastuu käyttäjätunnuksensa ja salasanansa huolellisesta säilyttämisestä siten, etteivät käyttäjätunnus ja salasana joudu ulkopuolisten tietoon. Käyttäjän tulee ilmoittaa Palveluntarjoajalle välittömästi, jos hän epäilee, että hänen tunnistautumistietonsa on joutunut kolmannen osapuolen tietoon. Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää käyttöoikeuttaan. Käyttöoikeus on henkilökohtainen, eikä sitä saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle. Käyttäjä vastaa aina kaikesta käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan tapahtuneesta Palvelun käytöstä. Käyttäjä vastaa myös kaikesta Palveluntarjoajalle, muille Käyttäjille ja kolmansille osapuolille toimittamastaan aineistosta. Erityisesti Käyttäjä vastaa siitä, että Käyttäjän toimittama aineisto ei loukkaa tekijänoikeuksia, muita immateriaalioikeuksia, ole muuten lainvastaista tai haitallista Palvelun toimintaa kohtaan.

Käyttäjällä on oikeus käyttää Palvelua lakien, muiden säännösten ja hyvän tavan mukaisesti. Palveluun ei saa lähettää pornograafista, moraalitonta, väärää tietoa välittävää, rikollista, rasistista yms. materiaalia. Käyttäjä on vastuussa omasta Palvelun käytöstään sekä omilla käyttäjätunnuksillaan tehdyistä väärinkäytöksistä ja/tai laittomuuksista henkilökohtaisesti. Palvelua ei saa käyttää alueella, jossa kyseisen alueen lait ja/tai säännökset kieltävät Palvelun käyttämisen. Käyttäjä on velvollinen täysimääräisesti korvaamaan vahingot, jotka ovat aiheutuneet näiden käyttöehtojen vastaisesta toiminnasta tai käyttöehtojen määräysten laiminlyömisestä.

Palvelu voi sisältää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella ja muilla immateriaalioikeuksilla suojattua materiaalia. Palvelu sellaisenaan on suojattu tekijänoikeudella voimassa olevien tekijänoikeuslakien mukaan. Käyttäjällä ei ole ilman tekijän nimenomaista kirjallista lupaa oikeutta levittää, julkaista, kopioida, saattaa yleisön saataville tai kaupallisesti hyödyntää muiden käyttäjien Palveluun toimittamaa suojattua materiaalia paitsi lainsäädännön niin erityistapauksissa salliessa.

Käyttäjä sitoutuu olemaan jäljentämättä, monistamatta, kopioimatta, myymättä, käymättä kauppaa, jälleenmyymättä tai hyödyntämättä millään kaupallisella tavalla yhtäkään Palvelun osaa, paitsi tavalla, joka on nimenomaan ehdoissa mainittu tai joka on erillisessä kirjallisessa sopimuksessa nimenomaan sallittu.

Palvelun sisältämät toiminnot mahdollistavat Palvelussa mukana olevien yritysten tarjoamien palveluiden varaamisen yksityishenkilöille. Varauksen tekevä yksityishenkilö sitoutuu maksamaan yrityksen pyytämän korvauksen sekä noudattamaan yrityksen varauksen yhteydessä esittämiä varausehtoja, niiltä osin kuin varausehdot eivät ole ristiriidassa Palveluntarjoajan käyttöehtojen kanssa. Vastaavasti palvelun tarjoava yritys sitoutuu tarjoamaan varatun palvelun sovittuna aikana.

Käyttäjä vastaa kustannuksellaan Palvelun käytön edellyttämän laitteiston, ohjelmiston ja tietoliikenneyhteyksien hankinnasta ja ylläpidosta sekä muista Palvelun käytöstä aiheutuvista kustannuksista. Käyttäjä vastaa kustannuksellaan käyttämiensä laitteistojen, ohjelmistojen ja tietoliikenneyhteyksien yhteensopivuudesta Palvelun kanssa.

Käyttäjä voi linkittää kaikkiin Palvelun sisältösivuihin ja etusivuun. Käyttäjä ei voi kuitenkaan linkittää Palveluun tietokannan tai kilpailevan palvelun luomiseksi. Palveluntarjoajalla on oikeus rajoittaa ulkopuolisia linkityksiä mm. liikenteellisistä ja kuormitussyistä.

Käyttäjä on velvoitettu seuraamaan Palveluun liittyviä tiedotuksia ja toimimaan niiden mukaisesti.

Palveluntarjoajan oikeudet ja velvollisuudet

Pikakuvaus

Palvelua kehitetään aktiivisesti. Pyrimme tiedottamaan etukäteen oleellisista muutoksista ja teemme parhaamme sen eteen, ettei palvelussa olisi ongelmia. Jos jokin kuitenkin menee pieleen, yritämme korjata tilanteen mahdollisimman pian. Emme korvaa mahdollisista ongelmista aiheutuneita kustannuksia.

Palveluntarjoaja pyrkii kehittämään Palvelua kaiken aikaa ja sillä on oikeus milloin tahansa muuttaa Palvelua ja sen sisältöä parhaaksi katsomallaan tavalla. Palveluntarjoajalla on myös milloin tahansa oikeus lopettaa Palvelun tuottaminen joko osaksi tai kokonaisuudessaan. Palveluntarjoaja pyrkii tällöin ilmoittamaan tästä Käyttäjälle kohtuullisessa ajassa etukäteen esimerkiksi Palvelun verkkosivulla. Jos Palvelun tuottaminen lopetetaan kokonaisuudessaan, niin takaisinmaksujen osalta noudatetaan samoja sääntöjä, kuin irtisanoutumistapauksissa.

Palvelun omistus- ja kaikki muut oikeudet kuuluvat Palveluntarjoajalle. Käyttäjän tekijänoikeudet omaan sisältöönsä eivät kuitenkaan siirry Palveluntarjoajalle, vaan pysyvät Käyttäjällä. Palveluntarjoajalla on oikeus milloin tahansa muuttaa Palvelua, sen koko sisältöä ja tarkoitusta, saatavilla oloa ja palveluvalikoimaa, hintoja ja hinnoitteluperusteita sekä Palvelun käyttöön tarvittaville laitteistoille asetettuja vaatimuksia. Palveluntarjoaja pyrkii ilmoittamaan oleellisista muutoksista vähintään 30 päivää ennen niiden voimaantuloa Palvelun verkkosivuilla tai sähköpostitse. Käyttäjä hyväksyy muutokset jatkamalla Palvelun käyttöä.

Käyttäjällä on vastuu Palveluun laittamastaan sisällöstä. Palveluntarjoaja ei vastaa Käyttäjien Palveluun lisäämästä sisällöstä. Palveluntarjoajalla on oikeus erikseen ilmoittamatta korjata Käyttäjän palveluun laittamia virheellisiä tietoja sekä poistaa Palvelun käyttöehtoja tai lakeja rikkova sisältö. Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa virheellisiä käyttäjätietoja antanut tai muulla tavalla näitä käyttöehtoja, lakia tai hyviä tapoja rikkonut Käyttäjä Palvelusta ja Käyttäjää kuulematta estää hänen pääsynsä uudelleen Käyttäjäksi tai rajoittaa Käyttäjän käyttöoikeuksia Palvelussa. Palveluntarjoajalla on myös oikeus vaatia Käyttäjää vaihtamaan salasana, jos Palveluntarjoaja epäilee että Käyttäjän salasana ei ole enää luotettavissa tai oikeissa käsissä.

Palveluntarjoajalla on oikeus käyttää Käyttäjän Palveluun syöttämiä tietoja.

Palvelun käyttö tapahtuu täysin Käyttäjän omalla vastuulla. Palvelu toimitetaan sellaisena kuin se on. Palveluntarjoaja ei lupaa takuuta sille, että:

  • Palvelu vastaa Käyttäjän tarpeita
  • Palvelu on keskeytymätön, aina käytettävissä, täysin turvallinen ja virheetön
  • Kaikki Palvelun virheet korjataan

Palveluntarjoaja ei korvaa Käyttäjälle huoltotöistä aiheutuvia välittömiä tai välillisiä kustannuksia. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa käyttäjän palveluun tuottaman sisällön mahdollisesta tuhoutumisesta, vahingoittumisesta, tallentamatta jättämisestä tai muista Käyttäjälle tai kolmansille osapuolille aiheutuneista mahdollisista vahingoita. Palveluntarjoaja ei vastaa palveluissaan mahdollisesti olevasta virheestä tai siitä aiheutuneesta vahingosta, mutta pyrkii korjaamaan virheen heti, kun se on tullut ilmi.

Palveluntarjoaja ei vastaa sen käyttämien palveluntarjoajien ja yhteistyökumppaneiden toiminnasta, eikä muiden osapuolten, kuten puhelin- tai tietoliikenneyhteyksien ylläpitäjien, toiminnasta. Palveluntarjoaja ei vastaa myöskään Palvelun yhteydessä olevien tai Palvelun kautta saavutettavien muiden palveluntarjoajien tuottamien palveluiden sisällöstä tai muista ominaisuuksista.

Palveluntarjoajalla on oikeus keskeyttää Palvelu sen muutoksen, uudistuksen tai Palveluun liittyvän teknisen syyn vuoksi tai tietoliikenneverkon kunnostus-, asennus- tai huoltotyön tai muun sen kaltaisen syyn vuoksi taikka mikäli lainsäädäntö tai muu viranomaismääräys sitä edellyttää. Palveluntarjoaja rajoittaa keskeytyksen keston niin lyhyeksi, kuin mahdollista. Keskeytyksestä ilmoitetaan etukäteen, mikäli se on mahdollista.

Siinä tapauksessa, että maksullisen Palvelun käyttö estyy muista kuin Asiakkaasta johtuvista syistä vähintään yhdeksi (1) vuorokaudeksi, pidentää Palveluntarjoaja Palvelun käyttöaikaa vastaavasti. Edellytyksenä tälle kuitenkin on, että Asiakas reklamoi toimintahäiriöstä Palveluntarjoajalle, paitsi siinä tapauksessa, että kyse on käyttökatkosta, josta Palveluntarjoaja on ilmoittanut Asiakkaalle ennakkoon. Muuta korvausta tai hyvitystä ei Asiakkaalla ole käyttökatkon johdosta oikeutta saada.

Palveluntarjoajalla on oikeus olla vastaamatta Palvelua koskeviin tiedusteluihin ja olla tarjoamatta Palveluun liittyviä tukipalveluja.

Palveluntarjoajan yhteistyökumppanit

Pikakuvaus

Voimme tarjota palvelua myös mm. Facebook-sovelluksen kautta. Jos Palveluntarjoaja vaihtuu esim. yrityskaupan myötä, uudesta omistajasta tulee käyttöehtojen Palveluntarjoaja.

Palveluntarjoajalla on oikeus käyttää ulkopuolisia palveluntarjoajia Palvelun toteuttamisessa. Palveluntarjoajalla on myös oikeus siirtää Käyttäjien järjestelmään laittama sisältö, kaikki Palvelun käyttämiseen liittyvät tiedot ja käyttäjätiedot Palveluntarjoajan yhteistyökumppanille siitä etukäteen Käyttäjälle ilmoittamatta. Jos Palvelu myydään kolmannelle osapuolelle, kolmannen osapuolen on tällöin sitouduttava voimassa oleviin käyttöehtoihin. Tällöin kolmannesta osapuolesta tulee näiden käyttöehtojen tarkoittama Palveluntarjoaja.

Maksaminen

Pikakuvaus

Jos palvelumaksuja ei suoriteta, saatamme periä viivästyskuluja tai viime kädessä sulkea käyttäjätilin. Otamme kuitenkin aina yhteyttä selvittääksemme tilanteen.

Yrityskäyttäjä on velvollinen suorittamaan maksullisesta Palvelusta perittävän maksun Palveluntarjoajan Palvelun yhteydessä ilmoitetulla tavalla, esimerkiksi laskulla tai verkkopankissa. Lasku on maksettava viimeistään eräpäivänä. Viivästyneestä maksusta palveluntarjoajalla on oikeus periä korkolain mukainen viivästyskorko eräpäivästä lukien. Maksukehotuksesta palveluntarjoajalla on oikeus periä hinnaston mukainen huomautusmaksu sen käsittelystä aiheutuneiden kustannusten kattamiseksi. Palveluntarjoajalla on lisäksi oikeus periä laskun perimisestä aiheutuvat kohtuulliset perimiskustannukset. Palveluntarjoajalla on oikeus estää Käyttäjän pääsy Palveluun, mikäli maksu on viivästynyt eikä sitä makseta kahden (2) viikon kuluessa maksuhuomautuksen lähettämisestä. Palveluntarjoajalla on oikeus periä kohtuullinen korvaus Palvelun uudelleen avaamisesta.

Käyttöehtojen muutokset

Pikakuvaus

Jos käyttöehdot muuttuvat merkittävästi, tiedotamme asiasta.

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa Palvelun käyttöehtoja. Merkittävistä ehtojen muutoksista ilmoitetaan Käyttäjälle joko sähköpostitse tai Palvelun välityksellä. Päivitetyt ja voimassaolevat käyttöehdot ovat Käyttäjien nähtävissä Palvelun verkkosivustolla. Muutokset tulevat voimaan heti. Mikäli Käyttäjä jatkaa Palvelun käyttöä käyttöehtojen muutosten jälkeen, katsotaan hänen hyväksyneen muuttuneet ehdot.

Saatuaan tiedon käyttöehtojen muutoksista Käyttäjä voi irtisanoa Palvelun kirjallisesti joko lähettämällä viestin palautelomakkeen kautta tai muulla Palveluntarjoajan osoittamalla tavalla.

Ylivoimainen este

Pikakuvaus

Joissain yllättävissä tilanteissa saatamme joutua toimimaan toisin kuin käyttöehdoissa sanotaan.

Lakko, työsulku, tulipalo, tietoliikennehäiriö, viranomaisen määräys tai muu Palveluntarjoajasta riippumaton ylivoimainen este (force majeure) vapauttaa Palveluntarjoajan noudattamasta näitä käyttöehtoja ylivoimaisen esteen ajaksi.

Erimielisyydet ja sovellettava laki

Pikakuvaus

Noudatetaan Suomen lakia ja viime kädessä Oulun käräjäoikeuden päätöksiä.

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Kaikki Palveluun, sen käyttöön ja käyttöehtoihin liittyvät erimielisyydet, joista ei ole voitu sopia osapuolten välisissä neuvotteluissa, ratkaistaan Oulun käräjäoikeudessa.

Näillä Käyttöehdoilla ei rajoiteta Asiakkaalle pakottavasta kuluttajansuojalainsäädännöstä tai muusta pakottavasta lainsäädännöstä seuraavia oikeuksia. Jos jokin Käyttöehtojen kohta osoittautuu lain tai muun viranomaismääräyksen nojalla mitättömäksi, käyttöehdot ovat kuitenkin muilta osin voimassa.